Tekst jednolity

Statutu Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Wieluńskiej

 

Statut

Stowarzyszenia

Wspólnota Ziemi

Wieluńskiej

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Wieluńskiej zwane dalej “Wspólnotą” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, prawnych o celach niezarobkowych.

 

§ 2

1. „Wspólnota” działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2. „Wspólnotę” powołuje się na czas nieokreślony.

3. „Wspólnota” posiada osobowości prawną.

4. Nazwa Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.

5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wieluń, a terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.

 

§ 3

„Wspólnota” prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności.

 

§ 4

„Wspólnota” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji miast, ziem, regionów oraz innych osób prawnych o podobnych celach działania.

 

§ 5

Działalność „Wspólnoty” opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 6 

/s k r e ś l o n y/

 

§ 7

„Wspólnota” ma prawo używać sztandaru, własnych znaków organizacyjnych, oznaczeń, pieczęci, znaków graficznych, legitymacji z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

§ 8

Do reprezentowania „Wspólnoty”, składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.

 

§ 9

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA

§ 10

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:

1. Wspomaganie rozwoju wspólnot społeczności lokalnych.

2. Uczestnictwo w działalności lokalnych organów samorządowych.

3. Integracja społeczności lokalnych.

4. Zwiększanie udziału mieszkańców w życiu publicznym.

5. Propagowanie wśród mieszkańców idei samorządowej.

6. Pomaganie dzieciom i młodzieży w ich wszechstronnym rozwoju.

7. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

8. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego lokalnego i regionalnego.

9. Wspieranie działań kulturalnych, naukowych, oświatowych i sportowych.

10. Wspieranie działań humanitarnych i akcji dobroczynnych.

11. Współpraca z organami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

12. Promocja miasta, gmin i powiatu wieluńskiego.

13. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi ze szczególnym uwzględnieniem organizacji działających na terenie powiatu wieluńskiego.

14. Wpływanie na jak najlepsze zaspokajanie potrzeb społecznych przez samorządy lokalne i regionalne.

 

§ 11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami stowarzyszenia.

2. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi.

3. Udział w życiu społeczno-politycznym.

4. Udzielanie wsparcia inicjatywom społecznym.

5. Seminaria, spotkania, konsultacje, publikacje, festyny.

6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, także miast i regionów w krajach, z którymi Wieluń, gminy i powiat wieluński mają podpisane umowy partnerskie.

7. Organizowanie spotkań mieszkańców z przedstawicielami świata polityki i gospodarki, nauki, kultury, sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych.

8. Występowanie do organów władzy, urzędów i instytucji z inicjatywami społecznymi.

9. Inspirowanie i organizacja wystaw, pokazów, koncertów, odczytów.

10. Organizowanie imprez integrujących społeczność lokalną.

11. Uczestnictwo członków „Wspólnoty” w wyborach do organów samorządów lokalnych i regionalnych.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi „Wspólnoty” mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Członkowie dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

c) /skreślony/

3. Przyjęcie w poczet „Wspólnoty” członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu, po wcześniejszym wypełnieniu deklaracji członkowskiej i uzyskaniu rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia. Zarząd może odmówić przyjęcia bez podania przyczyny.

4. Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne, które są bezpośrednio zainteresowane rozwojem „Wspólnoty”. Wszyscy członkowie akceptują cele „Wspólnoty” i w ramach swoich możliwości realizują je.

 

§ 13

Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do organów „Wspólnoty”.

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków.

3. Korzystać z pomocy „Wspólnoty”.

4. Składać wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze „Wspólnoty” podejmują decyzję dotyczącą jego osoby.

5. Odwołać się od uchwały lub decyzji władz „Wspólnoty” w sprawach członkowskich w terminie 30 dni od ich podjęcia. Organem orzekającym w sprawach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz „Wspólnoty” jest Sąd Koleżeński.

 

§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz „Wspólnoty”.

2. Brać czynny udział w realizacji celów statutowych.

3. Regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wspierać interesy „Wspólnoty” według swoich możliwości oraz nie podejmować działań, które szkodziłyby jej interesom.

 

§ 15

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna działająca na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która deklaruje wspomaganie działalności „Wspólnoty” między innymi przez wnoszenie kwot pieniężnych-składek, bądź wkładów niepieniężnych oraz usług i wartości prawnych.

2. Członek wspierający ma prawo poprzez swoich przedstawicieli brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu, z wyłączeniem prawa wyborczego.

 

§ 16

Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego, zgłoszonego zarządowi wystąpienie ze Stowarzyszenia.

2. Skreślenia przez zarząd Stowarzyszenia, na skutek nieopłacenia składek członkowskich poprzez okres jednego roku.

3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

4. Skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.

 

§ 17

/s k r e ś l o n y/

 

 

Rozdział IV

WŁADZE I ZAKRES ICH KOMPETENCJI 

§ 18

1. Władzami „Wspólnoty” są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub na wniosek któregokolwiek z członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

§ 19

W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji więcej niż 1/3 członków władz „Wspólnoty” pochodzących z wyboru Zarząd w terminie sześciu tygodni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu określonej władzy Stowarzyszenia.

 

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą „Wspólnoty”.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

4. Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz na cztery lata i zwoływane jest przez Zarząd.

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz na rok i zwoływane jest przez Zarząd.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się dla rozpatrzenia szczególnie ważnych i pilnych spraw dotyczących „Wspólnoty”. Zwołuje je Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych lub na wniosek członka Stowarzyszenia w sprawie odwołania od decyzji Sądu Koleżeńskiego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków powinno być zwołane w terminie 6 tygodni od złożenia wniosku.

 

§ 21

1. Członkowie „Wspólnoty” otrzymują w sposób zwyczajowy (e-mail, sms, list) z 14-dniowym wyprzedzeniem zawiadomienie o dniu, godzinie i miejscu posiedzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad.

2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych.

3. Walne Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał, gdy jest obecna co najmniej połowa członków.

4. Jeżeli na zwołanym w trybie określonym w ust. 1 Walnym Zgromadzeniu Członków nie będzie obecnych co najmniej połowa członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje kolejne Zgromadzenie – II termin, bez wymaganego zawiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem.

5. Zgromadzenie zwołane w terminie II zdolne jest do powzięcia uchwał bez względu na liczbę obecnych członków.

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) Uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia oraz regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

2) Ustalanie liczby członków i wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego. Osoby wybierane do władz winny wyrazić swoją zgodę na przyjęcie proponowanej funkcji;

3) / skreślony /

4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;

5) Ustalanie programów określających działalność „Wspólnoty”;

6) Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

7) Rozpatrywanie odwołań od postanowień Sądu Koleżeńskiego;

8) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu „Wspólnoty” i przeznaczeniu jej majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) Ustalanie wysokości składek członkowskich;

10) Każdy członek uprawniony do głosowania ma jeden głos. Osoby prawne reprezentowane są przez pełnomocnika;

11) Kompetencje określone w pkt. 2 i 6 przysługują wyłącznie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota” liczy od 4 do 9 członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Pierwsze posiedzenie Zarządu winno odbyć się nie później niż w ciągu 7 dni od dnia Walnego Zgromadzenia Członków. Na tym posiedzeniu Zarząd wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym (lub tajnym na co najmniej jeden wniosek) prezesa, sekretarza, skarbnika, a w miarę potrzeby do 3 wiceprezesów. Podział czynności i obowiązków dla członków Zarządu określa regulamin pracy Zarządu opracowany przez prezesa i zatwierdzony przez Zarząd.

2. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach „Wspólnoty”.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.

 

§ 24

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) Kierowanie całokształtem działalności „Wspólnoty” zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;

b) Uchwalanie planów działalności merytorycznej i budżetu;

c) Zarządzanie majątkiem „Wspólnoty”;

d) Ustalanie własnych znaków organizacyjnych, odznaczeń, pieczęci znaków graficznych i legitymacji;

e) Nadawanie członkostwa oraz wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia;

f) Występowanie z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie członkostwa honorowego;

g) Podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych;

h) Zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, jeżeli ich działalność nie jest zgodna z przepisami prawa, postanowieniami Statutu lub uchwałami;

i) Zajmowanie stanowiska wobec społecznie ważnych problemów;

2. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona przynajmniej raz w kwartale.

3. / s k r e ś l o n y /

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Komisja wybiera przewodniczącego, w miarę potrzeby także zastępcę i sekretarza.. Komisja uchwala swój regulamin pracy.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo kontroli wszelkiej dokumentacji wszystkich organów Stowarzyszenia „Wspólnota” oraz ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.

 

§ 26 

1. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:

a) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia „Wspólnota” z wyłączeniem kontroli Sądu Koleżeńskiego;

b) Kontrola gospodarki rzeczowej lub finansowej;

c) Kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia;

d) Opracowanie sprawozdań i wniosków pokontrolnych;

e) Przygotowywanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi przez Walne Zgromadzenie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań z własnej działalności;

f) Zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie.

 

§ 27

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1. Rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną w odniesieniu do członków Stowarzyszenia.

2. Orzekanie o zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia „Wspólnota”, na wniosek władz Wspólnoty lub co najmniej 10 członków.

3. Rozpatrywanie odwołania członka „Wspólnoty” w sprawie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

§ 28

1. Sąd koleżeński składa się z od 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków. Sąd wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swojego grona Przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Sąd Koleżeński ustala swój regulamin pracy.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

3. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa cztery lata.

4. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Sądu.

 

§ 29

Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w sprawach członka na okres od jednego do trzech miesięcy,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia „Wspólnota”.

 

§ 30

1. Odwołanie od postanowienia Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Walne Zgromadzenie.

2. Odwołanie do Walnego Zgromadzenia składa się do Zarządu „Wspólnoty”, który ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

 

Rozdział V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA”

§ 31

1. Składniki majątkowe i dochody „Wspólnoty” stanowią:

a) opłaty i składki członkowskie,

b) dotacje i subwencje,

c) darowizny, zapisy i spadki

d) / s k r e ś l o n y /,

e) dochody z ofiarności publicznej,

f) archiwalia, księgozbiory, muzealia,

g) majątek ruchomy i nieruchomości.

2. Funduszami i majątkiem „Wspólnoty” zarządza Zarząd.

 

§ 32

1. Stowarzyszenie „Wspólnota” prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. Prowadzenie przez „Wspólnotę” działalności gospodarczej jest zabronione.

 

 

Rozdział VI

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

„WSPÓLNOTA”

§ 33

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

§ 34

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. Składniki majątkowe Stowarzyszenia mogą być przekazane wyłącznie instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom powołanym do ochrony dóbr kultury oraz archiwom i bibliotekom lub stowarzyszeniom pożytku publicznego.

4. Likwidację Stowarzyszenia „Wspólnota” przeprowadza komisja likwidacyjna, powołana przez Walne Zgromadzenie Członków w składzie: przewodniczący i minimum dwóch członków.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

 

Wieluń, dnia 30.07.2009